Hope Funds projekt

Tack vare Hope Fund har det planterats träd både i Kishapu i Tanzania och i Udaypur i Nepal. Båda områdena lider av klimatförändringarna, bland annat har torka blivit vanligare. Felm har redan i årtionden arbetat på dessa områden i samarbete med pålitliga och yrkeskunniga lokala samarbetspartner.

vaikuttavaa-hanketyota_BG

Imponerande arbete

Hope Fund har påverkat livet för tusentals människor. Miljökunskaperna har stärkts, tillgången till mat förbättrats och utkomstmöjligheterna har ökat. Det finns nu mera kolsänkor. Man har även utvecklat energisnåla spisar som kräver mindre brännved. Spisarna är också bättre för människors hälsa eftersom de producerar mindre mängd rök. 

I Tanzania har det planterats 13 hektar skog under de senaste två åren. I slutet av år 2018 hade det planterats 32 800 träd. Utöver detta har det planterats 36 800 träd på människor gårdar. Över 6 500 människor har dragit nytta av trädplanteringarna. 

I Nepal har dryga 5 000 träd planterats under det senaste halvåret och detta har gynnat över 2 000 människor. Målet är att utöka nuvarande planteringsprojekt och att under de följande tre åren utvidga verksamheten till fler länder.

Vi växer ständigt

Under de kommande tre åren kommer vi att utöka verksamheten med 10 nya projekt. Skogsarealen i varje projekt ökar med minst 10 ha i året. Uppskattningsvis 20 100 tCO2e binds under en tidsperiod på 30 år. Vi har som mål att efter tre år samarbeta med 20 olika organisationer eller företag och påverka tiotusentals människors liv så att miljökunskaperna stärks, tillgången till mat förbättras, kolsänkorna ökar samt att energisnåla spisar minskar åtgången på brännved och gör matlagningen tryggare. Även utkomstmöjligheterna förbättras och ekosystemtjänsterna ökar. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

bill-wegener-601508-unsplash
ian-macharia-509884-unsplash

Framtidshopp

Tusentals nepalesiska ungdomar flyttar utomlands i jakten på jobb. 27-åriga Hem Rai ville handla annorlunda och istället koncentrera sig på att utveckla näringsgrenarna och skapa sysselsättning i sin egen hemtrakt. 

Rai bor i byn Kopila i länet Udaypur. Området hör till det tropiska låglandet där jordbruk är en viktig näringsgren. Mängden skog har dock minskat drastiskt på grund av ohållbar markanvändning. Detta i kombination med klimatförändringarna har orsakat översvämningar, erosion och torka.  

För att förbättra situationen stöder Felm via Hope Fund ett skogsplanteringsprojekt som samarbetsorganisationen SAHAS genomför i byn Kopila. Nu planteras ny skog. Skogen har en viktig uppgift eftersom den under regnperioden hindrar den sandiga jordmånen från att sköljas bort. Skogarna tryggar nu människornas utkomstmöjligheter.  

SAHAS ordnade en utbildning om trädplantering och klimatförändringar och Rai deltog i den. Tack vare kursen insåg Rai att han på sin egen gård kan plantera träd så att kommande generationer kan få inkomster av dem. Nu växer det många olika fruktträd på gården och 27-åringen är ledare för skogsprojektet i byn.  

Rai är inte den enda som planterat träd. Över 100 hushåll i Nepal har planterat träd. Via Hope Fund kan ni stöda arbetet i Nepal långsiktigt och på samma gång kompensera era utsläpp pålitligt och ansvarsfullt.

Träd förbättrar tillgången till mat

Elizabeth Emmanuel från Tanzania brukade titta på papaya, mango och apelsiner på torget, men hon hade sällan råd att köpa de dyra frukterna. 

Situationen förändrades när Elizabeth hörde om Felms samarbetsorganisation Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS) och deltog i deras kurser i hembyn i Kishapu. Kursen är en del av Hope Funds arbete som satsar på trädplantering. På kursen lärde sig Elizabeth plantera träd och fick dessutom papayafrön att så. På Elisabeths gård växer nu färggranna fruktträd som ger frukt åt hela familjen.

I trakten där Elizabeth bor har svedjebruk och klimatförändringarna minskat skogsarealen. Att plantera träd är en enkel men viktig åtgärd på områden som lider av torka på grund av klimatförändringarna.  Träden binder koldioxid ur atmosfären och bromsar på det viset upp klimatförändringarna.

”Tidigare visste jag inte att träd växer i våra trakter. Nu behöver min familj inte använda pengar till att köpa frukt”, gläder sig Elizabeth.

Kuva istutetuista puista Tansaniassa.